Đi xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm

Từ ngày 1-3 xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

24h