Ảnh: Làm việc xuyên dịch, nhân viên bưu chính đảm bảo hàng hóa được thông suốt

Sau khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16, đội ngũ bưu tá và nhân viên của các doanh nghiệp bưu chính hoạt động liên tục ở các điểm bưu cục để đảm bảo cung cấp, vận chuyển thông suốt nhiều loại hàng hóa, nhất là mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Dân Việt