6 trường hợp được đổi thẻ căn cước công dân mà ai cũng cần biết

Theo quy định của pháp luật, thẻ căn cước công dân được đổi trong trường hợp công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi....

Đời Sống Pháp Luật